/Files/images/vipuskniki/ТИТУЛКА СТАТУТУ.jpg/Files/images/429 сайт/статут.jpeg

І.Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №429 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Дошкільний заклад) є правонаступником Харківського дошкільного навчального закладу № 429 Харківської міської ради Харківської області.

1.2. Засновником Дошкільного закладу є Харківська міська рада (далі – Засновник).

Дошкільний заклад утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Дошкільний заклад утримується за рахунок бюджету міста Харкова, кошти якого є джерелом доходів закладу.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво іремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.3. Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради (далі – Власник).

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства освіти інауки України, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Харківського міського голови, наказами Департаменту освіти Харківської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби України.

Дошкільний заклад є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи Дошкільного закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.6. Головною метою Дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти умежах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді, розвитку та вихованні дітей.

1.7. Діяльність Дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення дородини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.8. Дошкільний заклад діє у межах компетенції, передбаченої законодавством України, Положенням та цим Статутом.

1.9.Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

- створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини в закладі впродовж визначеного часу, організації медичної допомоги;

- відповідність обраних форм організації навчально-виховного процесу віковим психофізіологічним особливостям вихованців;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між Дошкільним закладом та юридичними іфізичними особами встановлюються відповідно до положень чинного законодавства.

1.11. Найменування Дошкільного закладу:

Повна назва українською мовою:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №429 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».

Скорочена назва українською мовою:

КЗ «ДНЗ №429».

Повна назва російською мовою:

КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЯСЛИ-САД) №429 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА».

Скорочена назва російською мовою:

КУ «ДУУ № 429».

1.12. Юридична адреса Дошкільного закладу: вул. Рибалка, буд. 43А, м. Харків, 61099.

ІІ.Комплектування Дошкільного закладу

2.1. Групи у Дошкільному закладі комплектуються за віковими, сімейними (родинними) ознаками.

2.2. У Дошкільному закладі функціонують групи для дітей загального розвитку.

2.3. Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у Дошкільному закладі приймається завідувачем Дошкільного закладу за погодженням зДепартаментом освіти Харківської міської ради та Управлінням освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі зінвалідністю, або особи, яка їх замінює.

2.4. Наповнюваність груп дітьми становить:

- для дітей віком до 1 року – до 10 осіб;

- від 1 року до 3 років – до 15 осіб;

- від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб;

- різновікові – до 15 осіб;

- з короткотривалим і цілодобовим перебуванням – до 10 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб;

- в інклюзивні групи – до 15 осіб, з них 1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в залежності відскладності порушення.

2.5.Прийом дітей в групи здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- свідоцтва про народження дитини;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, щодитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

Для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради та індивідуальна програма реабілітації для дітей зінвалідністю.2.6. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.7. За дитиною зберігається місце у Дошкільному закладі у разі їїхвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків абоосіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із Дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, щовиключає можливість її подальшого перебування в Дошкільному закладі даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9.Термін письмового повідомлення батьків або осіб, якіїхзамінюють, про відрахування дитини – не менше як за 10 календарних днів із зазначенням причини. 

2.10. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.11. Діти, які перебувають у Дошкільному закладі короткотривало абопід соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

ІІІ.Режим роботи Дошкільного закладу

3.1. Режим роботи Дошкільного закладу, тривалість перебування вньому дітей встановлюється відповідно до законодавства України.

3.2. Дошкільний заклад може мати групи з денним, цілодобовим та короткотривалим режимами перебування.

3.3. У Дошкільному закладі можуть функціонувати чергові групи вранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні.

3.4. Щоденний графік роботи груп Дошкільного закладу визначається завідувачем згідно із затвердженим режимом роботи.

ІV.Організація навчально-виховного процесу у Дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у Дошкільному закладі починається 1 вересня ізакінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період.

4.3. План роботи Дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем Дошкільного закладу іпогоджується з Управлінням освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

План роботи Дошкільного закладу на оздоровчий період додатково погоджується з Відділом державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Управління Держпродспоживслужби міста Харкова.

4.4. У Дошкільному закладі визначені українська та російська мови навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у Дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та вимог чинних програм. Навчально-виховний процес в інклюзивних групах (для дітей зпорушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку) здійснюється за спеціальними програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими вустановленому порядку Міністерством освіти і науки України.

4.6. Дошкільний заклад має право розробляти та впроваджувати власні програми, затверджені в установленому порядку.

4.7. Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначається розкладом занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог і затверджується завідувачем Дошкільного закладу. Зміна розкладу занять без дозволу адміністрації Дошкільного закладу недопускається.

4.8. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги, якіне визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди міжбатьками або особами, які їх замінюють, та Дошкільним закладом умежах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

V.Організація харчування дітей у Дошкільному закладі

5.1. Забезпечення продуктами харчування Дошкільного закладу здійснюється відповідно до діючих нормативів.

5.2. Харчування дітей у Дошкільному закладі та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

5.3. У групах з короткотривалим перебуванням дітей (менше 6 годин) організація харчування визначається за домовленістю з батьками абоособами, які їх замінюють.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача Дошкільного закладу.

VI.Медичне обслуговування дітей у Дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей Дошкільного закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров’я.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, утому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартовуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІІ.Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Дошкільному закладі є: вихованці, завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники та інші спеціалісти, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу можуть бути відзначені державними та місцевими нагородами, іншими видами морального та матеріального заохочення працівників освіти відповідно дозаконодавства України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти на:

- доступну та безоплатну дошкільну освіту;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування у Дошкільному закладі;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- інші права, які не суперечать законодавству України.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення достарших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин ірідної мови, до народних традицій і звичаїв.

7.6. На посаду педагогічного працівника Дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста, до введення в дію Закону України «Про освіту» – вищу абосередню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України пропрацю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно дозаконодавства України;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об’єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;- на позачергову атестацію для отримання відповідної категорії тапедагогічного звання;- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Дошкільного закладу, посадову інструкцію, умови трудового договору, накази та усні розпорядження завідувача, що не суперечать законодавству України;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також від фізичного тапсихологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- співпрацювати з сім’ями вихованців Дошкільного закладу зпитань навчання і виховання дітей;

- сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні послуги;

- виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу доДошкільного закладу завідувачем.

7.11. Працівники Дошкільного закладу несуть відповідальність зазбереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно іззаконодавством України.

7.12. Працівники Дошкільного закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством України порядку.

7.13.Педагогічні працівники Дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно доТипового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Дошкільного закладу, невиконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи завідувачем відповідно до законодавства України.

7.15.Інші працівники мають права та обов'язки, визначені законодавством України.

VІІІ. Управління Дошкільним закладом

8.1.Управління Дошкільним закладом здійснюється його Засновником, Департаментом освіти Харківської міської ради та Управлінням освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради у межах повноважень, передбачених законодавством України.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою Дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду за контрактом, укладеним із директором Департаменту освіти Харківської міської ради і звільняється зпосади в установленому законодавством порядку.

Завідувач Дошкільного закладу:

- забезпечує діяльність Дошкільного закладу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю Дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Дошкільного закладу, в межах компетенції, і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

- забезпечує та контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує план роботи Дошкільного закладу;

- за погодженням з профспілковим комітетом затверджує посадові (робочі) інструкції працівників;

- подає на затвердження трудовому колективу Дошкільного закладу правила внутрішнього трудового розпорядку;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм іправил, охорони праці, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, якіїхзамінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну іфінансово-господарську діяльність Дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

- виконує інші дії, що виходять із цього Статуту, контракту та рішень Власника згідно із законодавством України;

- забезпечує надання на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та мотивованих відповідей.

Якщо відповідь неможливо надати у строк, визначений у запиті абопередбачений законодавством України, направляє проміжну відповідь іззазначенням причин цього та дати надання остаточної відповіді.

У визначеному розпорядженням Харківського міського голови порядку підготовлені проекти відповідей на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, запити та інші документи судових, правоохоронних таконтролюючих органів погоджує з Юридичним департаментом Харківської міської ради.

При невиконанні або неналежному виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом, контрактом та встановлених чинним законодавством України, завідувач Дошкільного закладу несе відповідальність у встановленому порядку згідно з діючим законодавством України.

8.3. Постійно діючим колегіальним органом у Дошкільному закладі єпедагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші працівники. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявністю ліцензії. Запрошеними зправом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач Дошкільним закладом.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада Дошкільного закладу:

- оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей покожній віковій групі;

- розглядає питання вдосконалення організації навчально-виховного процесу в Дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- визначає план роботи Дошкільного закладу та педагогічне навантаження працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності уДошкільному закладі;

- визначає шляхи співпраці Дошкільного закладу із сім’єю;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників Дошкільного закладу;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше чотирьох нарік.

8.4. Органом громадського самоврядування Дошкільного закладу єзагальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, якіскликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів відзагальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- обирають раду Дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника Дошкільного закладу, голови ради Дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають йому оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності Дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Дошкільного закладу;

- визначають інші функції, що не суперечать законодавству України.

8.5. У період між загальними зборами діє рада Дошкільного закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом.

Рада закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

- виконує інші функції, що не суперечать законодавству України.

До складу ради Дошкільного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, якіїхзамінюють. 

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради Дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

8.6. У Дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян зметою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради Дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Дошкільного закладу і працюють нагромадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у Дошкільному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази Дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування Дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей Дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та Дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ.Майно Дошкільного закладу

9.1. Майно Дошкільного закладу складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші матеріальні цінності, які знаходяться на балансі Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

9.2.Майно Дошкільного закладу є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради на праві оперативного управління, на підставі укладеного договору між Управлінням освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради та управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

9.3. Матеріально-технічна база Дошкільного закладу включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інше.

9.4. Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради має право, за відповідним клопотанням Дошкільного закладу, здійснювати всі дії, пов'язані з володінням ікористуванням основними фондами Дошкільного закладу, а також здійснювати передачу в оренду та списання основних фондів згідно ззаконодавством України та за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради і дозволу управління комунального майна таприватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

X. Фінансово-господарська діяльність Дошкільного закладу

10.1. Джерелами фінансування Дошкільного закладу є:

- кошти міського бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому відпередбаченого нормативами фінансування Дошкільного закладу;

- кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти, згідно з законодавством України;

- доходи від надання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;

- благодійні та цільові грошові внески підприємств, установ, організацій та окремих громадян, юридичних і фізичних осіб;

- інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.2.Дошкільний заклад може надавати населенню платні освітні послуги згідно із законодавством України.

10.3.Статистична звітність про діяльність Дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства України.

10.4.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку вДошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується Дошкільний заклад.

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

XІ. Міжнародне співробітництво

11.1. Дошкільний заклад відповідно до законодавства України має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, підприємствами, громадянами, організаціями, відомствами, науковими установами, фондами якнатериторії України, так і за її межами.

XII. Контроль за діяльністю Дошкільного закладу

12.1. Дошкільний заклад підпорядкований, підзвітний Засновнику, Департаменту освіти Харківської міської ради, Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради.

12.2. Основною формою контролю за діяльністю Дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років упорядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

12.3.Державний контроль за діяльністю Дошкільного закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів України та місцеві органи управління освітою.

12.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного знавчально-виховним процесом, проводиться відповідно до законодавства України.

12.5. Засновник та уповноважений ним орган мають право проводити планові та позапланові перевірки діяльності Дошкільного закладу.

XIII. Ліквідація та реорганізація Дошкільного закладу

13.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Дошкільного закладу приймає Засновник або господарський суд.

13.1.1. У разі припинення Дошкільного закладу як юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Харкова.

13.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

13.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Дошкільним закладом.

13.4. При реорганізації чи ліквідації Дошкільного закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав таінтересів відповідно до законодавства про працю України.

ХІV. Заключні положення

14.1. Цей Статут набуває чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.